Säännöt

Oulun Saskiat ry

Yhdistyksen nimi on Oulun Saskiat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu.

2§ Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on:
1) tuoda yhteen kuvataiteesta kiinnostuneita
2) tukea Oulun alueen kuvataiteilijoita, kuvataiteen opiskelijoita ja koululaisia henkisesti ja
aineellisesti sekä edistää alueensa taidekasvatusta.

Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys jakaa avustuksia ja apurahoja Oulun alueen
kuvataiteilijoille ja taiteiden opiskelijoille sekä mahdollisuuksien mukaan myös kuvataiteissa
ansioituneille alueen koulujen oppilaille. Yhdistys voi myös järjestää esitelmä- ja
keskustelutilaisuuksia, tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys järjestää asianomaisen luvan saatuaan juhlia, arpajaisia, myyjäisiä sekä muita samankaltaisia tilaisuuksia. Harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. Yhdistys voi hankkia taidetta pääsääntöisesti Oulun alueen kuvataiteilijoilta, ottaa vastaan etuisuuksia lahjoituksina ja testamentteja. Yhdistys voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta.

3§ Jäsenet

Yhdistykseen jäseniksi voivat liittyä kaikki kuvataiteista kiinnostuneet henkilöt, jotka yhdistyksen hallitus hyväksyy.

Yhdistyksen kannattajajäseniksi voidaan hyväksyä henkilö tai rekisteröity yhdistys, jonka
yhdistyksen hallitus hyväksyy.

Vuosikokous voi hallituksen ehdotuksesta kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on toiminut merkittävästi yhdistyksen hyväksi.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla erostaan kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta kahtena peräkkäisenä vuonna.

5§ Jäsenmaksut

Yhdistyksen varsinaiset ja kannattajajäsenet maksavat vuosikokouksen päättämän jäsenmaksun. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

6§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-6 muuta varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja rahastonhoitajan.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta, kun nämä katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus päättää talousarvion puitteissa avustusten ja apurahojen jakamisesta, ottaa huomioon yhdistyksen taloudellisen tilanteen ja antaa jaosta selostuksen vuosikokouksessa.

7§ Yhdistyksen nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdessä kaksi seuraavista: hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja.

8§ Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.

Toiminnantarkastajan tulee antaa lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-toukokuussa hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen puheenjohtaja, sihteeri tai varapuheenjohtaja johtaa puhetta yhdistyksen kokouksissa lukuunottamatta vuosikokousta. Mikäli kaikki ovat estyneitä saapumaan kokoukseen, valitsee kokous puheenjohtajan.

10§ Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemää vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

11§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– Tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
– Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
– Hyväksytään toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle
kalenterivuodelle
– Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet
– Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
– Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

13§

Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

Voimassa 4.10.2023 lähtien